Onze ledenvergadering ging niet door vanwege de Corona maatregelen. Dus de normale besluitvorming, wat inhoud, dat de leden beslissen in een vergadering van een vereniging, dat kon niet doorgaan. Alle beslissingen die er genomen moesten worden hebben wij aan de leden voorgesteld. In Ons Eigen Venster en in een losse brief, als bijlage hebben alle voorstellen aan de leden gestaan.  Wij hebben de leden uitgenodigd om op onze voorstellen te reageren, dat hebben enkele gedaan. Het bestuur is van menig dat wij de voorstellen, zoals ze in Ons Eigen Venster stonden vermeld, gewoon kunnen uitvoeren. Op grond van de noodwet kan dat ook.

Daarnaast is het zo dat onze handelwijze te verdedigen is op grond van op Art. 28 van de statuten, waarin staat:

“In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door reglementen is voorzien of wanneer bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk zijn, beslist het bestuur”. 

Bovenstaande zin is duidelijk. Het bestuur mag een beslissing nemen als er iets niet is voorzien.

Natuurlijk, niemand heeft ooit gedacht dat wij in een pandomie terecht zouden komen en dat het gewone verenigingsleven zou stoppen. Maar dat is nu wel het geval. De enige maier om met de leden te communiceren is via Ons Eigen Venster.

Wij hopen in 2021 weer “gewone” vergaderingen te kunnen houden. En dan komen wij hierop terug, tot die tijd kunt u in OEV lezen wat er gebeurt in onze vereniging.

Alle OEV staan ook op deze site, op de grijze balk boven aan de site staat Ons Eigen Venster, daar kunt u alle boekjes van het afgelopen jaar terugvinden.

Verder met de besluitvorming, op basis van art. 7 lid 9 van de statuten, dat als volgt luidt:

“Ook buiten de vergadering kunnen mits met algemene stemmen van alle leden besluiten worden genomen. De stemmen dienen dan te worden uitgebracht schriftelijk of via telefax of via e-mail. …..”

Hierdoor denkt het bestuur van KBO Dongen dat er recht wordt gedaan aan de statuten en aan het huishoudelijk reglement. 

 

Door de veranderde wetgeving zijn wij genoodzaakt de gegevens van de bestuursleden te verwijderen.

Alleen naam, telefoon en mail adres van de bestuursleden en van het secretariaat ook de adresgegevens.

Ons Bestuur:

Voorzitter : Rian Driessen, E-mail: rian.driessen@outlook.com,  Telefoon:  06-20 73 78 33

Secretaris: Gerard Schattefor  E-mail: kbo.dongen@outlook.com , Telefoon : 0162- 316212

Penningmeester: , Johan de Hoon, E-mail: johande_hoon@hotmail.com ,  Telefoon: 0162-321353

Bestuurslid : Tonny Verharen, E-mail: tonnyverharen@outlook.com   Telefoon: 0162-311211

Bestuurslid : Algemene Zaken  Henk van Os,  E-mail : henkvanos91@gmail.com , Telefoon: 0162-318275

Bestuurslid en Coördinator de Leest : Helmy Klijn, E-mail: helmyjac@ziggo.nl   Telefoon: 0162-315906

Bestuurslid Ellie Hamelinck E-mail:  ellie.hamelinck@home.nl Telefoon: 0162-316821

Bestuurslid Peter van Hoppe E-mail: p.vanhoppe@home.nl Telefoon 0162-312017

Bestuurslid Jeannie Segers E-mail: jeanniesegers@hotmail.com Telefoon 0162-311211

Webmaster: rian.driessen@outlook.com

Telefoon: 06-20737833

Wilt u iets aan het bestuur mededelen, mail dan een van de bestuursleden door op een van de bovenstaande links te klikken. Of bel ze op.

Het bestuur vergadert iedere 2e vrijdag van de maand.