Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12.04.2022.

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering. Het is fijn om weer als vanouds met zoveel mensen bij elkaar te mogen komen.
De in ons maandblad gepubliceerde agenda voor deze middag , is enigszins aangepast. De nieuwe agenda wordt op het scherm gepresenteerd.

2. Goedkeuring notulen van de Ledenvergadering van 12.10.2021.
Er zijn geen opmerkingen over deze notulen, zoals gepubliceerd in Ons Eigen Venster, zodat deze worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag van de secretaris.
In het afgelopen half jaar sinds de vorige ledenvergadering, hebben de corona-beperkingen de vereniging weer dwars gezeten: de Sinterklaas- en de Kerstbijeenkomst moesten worden afgezegd.

Vanwege de noodzakelijke snelheid, gebeurde de berichtgeving hierover naar de leden, voor het eerst via een digitale Nieuwsbrief. Helaas is niet van alle leden een e-mailadres bekend bij de vereniging, zodat hiermee niet iedereen wordt bereikt.
De secretaris doet dan ook een oproep aan alle leden die deze digitale Nieuwsbrief niet hebben ontvangen, om zo spoedig mogelijk hun e-mailadres door te geven.

Pas in de loop van februari werden de corona-beperkingen versoepeld en in maart van dit jaar kon er weer een Ontspanningsmiddag worden georganiseerd in de Cammeleur.
Intussen heeft de vereniging weer een volledig programma voor de rest van dit jaar opgesteld en zijn er ook nieuwe activiteiten opgepakt, zoals een inloopmiddag in de Leest. De informatie hierover staat in ons maandblad: Ons Eigen Venster.

De bestuursactiviteiten, met name het overleg met elkaar en met andere organisaties, zoals de gemeente, SWOD en KBO Brabant, zijn wel grotendeels doorgegaan, omdat dit meestal ook digitaal kon.

Het aantal leden is in het afgelopen jaar met 45 afgenomen en bedraagt nu 744. Waarschijnlijk is corona hiervan één van de voornaamste oorzaken.

4. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester brengt verslag uit van de financiële situatie van de vereniging.

Voor het jaar 2021 is door de vereniging geen subsidie aangevraagd bij de gemeente, omdat er geen verenigingsactiviteiten konden plaatsvinden. Dat laatste was ook al in 2020 deels het geval, waardoor er een deel van de subsidie van dat jaar niet was besteed. Dat deel zal nu door de gemeente worden gekort op de subsidie voor dit jaar.

De financiële situatie van de vereniging ziet er goed uit. Mede daardoor kon er ook een bedrag worden toegevoegd aan de reservering voor het 75-jarig jubileum van de vereniging in 2024.

Bij de toelichting van de jaarcijfers blijkt, dat uiteindelijk een negatief resultaat van € 167,53 resteerde. De inkomsten en uitgaven in het verslagjaar zijn dus praktisch met elkaar in evenwicht.

Voor het komend jaar wordt uitgegaan van een afname van het aantal leden en van een lager subsidiebedrag van de gemeente door de verrekening met de niet-gebruikte subsidie over 2020.
Dat alles leidt tot een verwacht tekort van € 5.550,- over 2022.

De kascommissie heeft de financiële cijfers onderzocht, goedgekeurd en geadviseerd om de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Omdat de leden van de kascommissie allen verhinderd zijn, leest de voorzitter het verslag van deze commissie voor.
De vergadering stemt in met het advies van de kascommissie.
Mevr. Ribberink van de kascommissie heeft laten weten, dat zij ook het komend jaar niet meer beschikbaar is voor deze commissie. De heerJ. Megens wordt bereid gevonden om de vrijkomende plaats in deze commissie in te nemen.

De contributie voor 2022 is inmiddels door iedereen betaald. Voor volgend jaar wordt een verhoging van de contributie voorgesteld van € 2,50 per jaar, zodat de totale contributie dan € 25,00 per jaar wordt. De vergadering stemt hiermee in.

5. Verslag van de Reiscommissie.
Door H. van Os wordt gemeld, dat er als gevolg van de corona-beperkingen, veel is veranderd in de horeca en de vrijetijdssector. De horeca kampt met personeelstekorten waardoor het ontvangen van groepen die groter zijn dan 60 mensen, praktisch niet meer mogelijk is. Ook zijn er nu veel meer onzekerheden als het gaat om reserveringen. En tenslotte nog, blijkt de interesse onder de mensen ook wat tegen te vallen.

Door de onzekerheden met betrekking tot de reserveringen, is het ook veel moeilijker geworden om de berichtgeving aan de leden nog tijdig in ons maandblad vermeld te krijgen. Dat boekje wordt namelijk gedrukt en de teksten daarvoor moeten al 6 weken tevoren worden aangeleverd.
Daarom zal er steeds meer via de digitale Nieuwsbrief moeten worden gepubliceerd, want die is vrijwel meteen bij de ontvangers. Ook hij roept daarom op, om het e-mail adres aan ons door te geven, als men nog geen digitale Nieuwsbrief van ons heeft ontvangen.

De reis naar de Floriade gaat zeker door, zo meldt hij: “Of er nu 30 of 300 mensen inschrijven; we gaan in elk geval”.

Het voornemen is, om elke maand een dagreis te organiseren. Omdat de kosten daarvoor echter ook flink zijn gestegen, waardoor deelname nogal kostbaar dreigt te worden, zal er gezocht worden naar reizen zonder diner erbij.

6. Verslag van de Activiteitencommissie.
Door J. Segers, die woordvoerder is van deze commissie, wordt meegedeeld dat ook hier geldt, dat er in de afgelopen periode praktisch geen activiteiten konden worden georganiseerd door de corona-beperkingen.
Daardoor moest o.a. de Sinterklaasmiddag op het laatste moment worden geannuleerd. De mensen die al hadden ingeschreven, ontvingen ter compensatie een pak speculaas en de (intern bepaalde) winnaars van de loterij werden door Zwarte Piet verrast met een prijsje.
Ook de Kerstviering moest worden geannuleerd en daarom werd op alle ledenadressen een doos merci-chocolade bezorgd.

Pas op 15 maart van dit jaar, kon weer een Ontspanningsmiddag worden georganiseerd in de Cammeleur, die matig werd bezocht. De middag werd gevuld met een presentatie van de wens-ambulance en een geslaagd optreden van de Linge Revue.

De al eerder genoemde vrije inloopmiddag in de Leest, waarbij iedereen welkom is en anderen kan ontmoeten of wat spelletjes kan doen, is altijd op de laatste zondag van de maand. Dat is alleen deze maand niet het geval, in verband met de Oranjefeesten. Die inloopmiddag is daarom verplaatst naar 1 mei a.s.
Op 10 mei is er weer een Ontspanningsmiddag in de Cammeleur. Dan zal door de SWOD een presentatie worden verzorgd en zal het zangkoor Chapeau voor het entertainment zorgen.

Het is noodzakelijk om voor deze Ontspanningsmiddagen in te schrijven, omdat de capaciteit van de zaal beperkt is. We willen namelijk van tevoren weten hoeveel mensen er komen, zodat we niemand aan de deur hoeven te weigeren.

7. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden, zijn de volgende bestuursleden aftredend: G. Schattefor en J. Segers. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herbenoeming van deze bestuursleden.

Verder nemen we definitief afscheid van de penningmeester J.de Hoon die om gezondheidsredenen aftreedt. Het bestuur betreurt dit aftreden, omdat hiermee een accuraat en betrouwbaar lid van het bestuur vertrekt, maar begrijpt en respecteert zijn beslissing.
Door de voorzitter wordt J. de Hoon geprezen om zijn jarenlange inzet voor KBO Dongen, reden waarom hij de zilveren herinneringsspeld tezamen met de bijbehorende oorkonde ontvangt van KBO Brabant. Verder overhandigt hij een boeket bloemen en zegt toe, om nog een enveloppe met inhoud bij hem thuis te zullen bezorgen.

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen voor kandidaat-bestuursleden en ook vrijwilligers die het bestuur willen ondersteunen, om zich bij het bestuur te melden.

8. Rondvraag.
Er blijkt wat verwarring te zijn ontstaan over de publicatie van een bijeenkomst in het kader van het Preventie-akkoord. In de betreffende Nieuwsbrief van KBO Dongen staat namelijk dat die bijeenkomst plaatsvindt op dinsdag 21 april en dat moet zijn: donderdag 21 april.
Daarnaast is het geen bijeenkomst van KBO Dongen, maar van de gemeente Dongen, in het kader van de door de gemeente opgezette campagne om het middelengebruik (waaronder alcohol) terug te dringen, zo licht de voorzitter toe.

9. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

———